Northern Goshawk


Lat.:  Accipiter gentilis

Lux.:  Huer, Héngerdéif

D.:  Habicht

Fr.:  Autour des palombes

Silent hunter

----------------


A silent hunter at our nature reserve 'Schlammwiss'. He took many birds out of the nets but never got caught..