Spotted Crake


Lat.:  Porzana porzana

Lux.:  Getëppelt Rall, Parzeläinshéngchen

D.:  Tüpfelsumpfhuhn

Fr.:  Marouette ponctuée