Arctic Tern


Lat.:  Sterna paradisaea

Lux.:  Arktesch Séischmuewel

D.:  Küstenseeschwalbe

Fr.:  Sterne arctique